Meer, groter, megalomaan

pepenrcjacob

‘Ik heb geen regt begrip van Uwe verbazende werkzaamheid’, schreef de neerlandicus Matthias de Vries, zelf ook bepaald geen stoelklever, aan Jacob van Lennep in 1853. Zo vanaf 1848 worden de projecten waarop Van Lennep zich stort steeds spectaculairder. Poëzie en vertellend proza schrijft hij dan minder dan in voorgaande jaren, hoewel altijd nog meer dan bijvoorbeeld Nicolaas Beets. Hij is dan vooral historicus, editeur, woordenboeksamensteller, en geobsedeerd door de mogelijkheid maatschappelijke moderniseringen voor elkaar te krijgen, waarbij hij gebruik maakt van zijn netwerken en zijn naam.

Het is onvoorstelbaar wat hij allemaal aangaat in deze tijd. Zijn eerste megalomane project was het schrijven van een deels historische, deels fictionele reeks over de wording van het vaderland, Onze voorouders in verschillende tafereelen geschetst, die hij begon hij in 1838. Het is een van de omvangrijkste projecten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, van een A.F.Th. van der Heijdense megalomanie. Hij ambieerde meer dan alleen een schrijver van losse historische romans te zijn, maar wilde de hele geschiedenis van Nederland, vanaf de vroegste tijden, omzetten in verhalen die historisch gegrond waren. Hij wilde doorgaan met Onze voorouders ‘zoolang mij het schrijven en het publiek het lezen daarvan niet verveelt’. Verveelde het project hem of het publiek? In elk geval vorderde hij slechts tot in de late dertiende eeuw, maar toen had hij wel al bijna 2000 pagina’s geschreven. Na 1844 kwamen daar geen delen meer van uit.

In 1849 kwam hij met een veel omvangrijker project naar buiten: de uitgave van de verzamelde werken van Joost van den Vondel. Dat was nog door niemand aangepakt, niemand had enig idee van wat de langlevende dichter allemaal uitgegeven had en wat de status van verschillende drukken was. Uiteindelijk zou de uitgave daarvan in twaalf gigantische delen in 1869 klaar zijn, een jaar na zijn dood, maar hij had wel zelf nog de laatste drukproeven gecorrigeerd. Daarnaast werkte hij aan de uitgave van een uitvoerig Zeemanswoordenboek, om de zeevaarttermen die ras aan het veranderen waren door de stoomvaart, vast te leggen. Hij hielp de redactie van het grote Woordenboek der Nederlandsche taal geregeld aan nieuwe woorden die hij bij zijn onderzoek tegenkwam. Hij ging in een commissie zitten die plannen moest beramen om het nationaal toneel te verbeteren. De almanak Holland verscheen vanaf 1849, en ook dat was een groot project dat elk jaar een uitvoerige correspondentie eiste met potentiële medewerkers. Hij begon ook zijn eigen verzameld werk uit te geven. Zijn Dramatische werken voorzag hij van kritisch, enigszins badinerend commentaar, de Romantische werken kwamen tussen 1856 en 1859 in veertien delen uit bij een Rotterdamse uitgever, en zoals altijd herzag Van Lennep de drukproeven nauwkeurig. Vanaf 1853 nam hij zitting in de Tweede Kamer en bemoeide zich publiekelijk met de politiek. Zijn troetelobject bleef de historie en zijn spiedend oog hield in de gaten wanneer er belangrijke historische gebouwen dreigden afgebroken te worden of wanneer er iets herdacht kon worden met een monument. Natuurlijk stond hij in de kraamkamer van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Ook ijverde hij in deze jaren voor het Noordzeekanaal, dat uiteindelijk pas na zijn dood geopend zou worden. Zijn gewaagdste project is wel de aanleg van de Duinwaterleiding tussen Heemstede en Amsterdam geweest. Maar daarover heeft u al genoeg gelezen.

Daarnaast had hij gewoon zijn baan: rijksadvocaat. Hij schreef elke dag tientallen brieven, aan familie, vrienden, zakenbrieven, brieven aan literatoren. ’s Ochtends ging hij naar de Leessociëteit op het Rokin, waar hij onder andere buitenlandse kranten las. In de middag ging hij gewoonlijk schaken of biljarten in de sociëteit, eerst in de deftige Munt maar na enige jaren verwisselde hij de Munt voor Concordia, waar de leden uit diversere hoeken van de samenleving kwamen. Hij wandelde graag door de stad, ook in de arme buurten, niet alleen omdat de stad hem in de historie verplaatste, ook omdat hij er de levende taal kon opvangen die hij verwerkte in zijn romans. ’s Avonds ging hij naar de schouwburg of naar vergaderingen van de vrijmetselaars en van talloze andere verenigingen waar hij lid van was. Of hij gaf voorlezingen. Hoe hij dit allemaal binnen de 24 uren van een dag voor elkaar kreeg? Het enige wat ik zeker weet is dat hij nooit hoefde af te wassen,  bedden verschonen of boodschappen doen.

Een hork van een advocaat

aartveder    foetus

Jacob van Lennep was erg close met een Rotterdamse advocaat, Aart Veder. Veder was een gevierde advocaat, die lang vrijgezel bleef, terwijl hij aasde op rijke meisjes. Uiteindelijk vond hij een toegewijde echtgenote in de provincie. Aart Veder en Jacob van Lennep hebben samen dat wat Trump ‘locker room talk’ noemde. In hun doorgaans geestige en vaardige correspondentie is het een en ander doorgestreept dat voor het nageslacht verborgen moest blijven. Maar er zijn vreselijke dingen blijven staan die misschien wel erger zijn dat de onleesbaar gemaakte passages. Lees maar eens mee met een brief die hij in 1837 schreef aan Jacob. Die gaat over een echtpaar dat voor hem de huishouding deed.

Voorleden maandag word ik te ½ 9 door den man geroepen “Mijnheer het is reeds ½ 9, zoudt ge niet opstaan?” – “Waaröm roept uwe vrouw mij niet vroeger: ik had order gegeven tegen 8 ure?” – “Och Mijnheer, mijne vrouw heeft eene verzakking.” – Nu wist ik wel niet precies, wat dat was, maar ik begreep toch wel, dat het de eene of andere smerige boêl wezen moest en zweeg dus, aan de spontaneïteit van mijnen hospes de nadere ontknooping toevertrouwende. – Te twaalf uren kwam hij wêer van zijn werk te huis en verzocht mij te spreken. “Het is regt jammer, mijnheer, het was een zoontje.” – Ik proeste het uit van ’t lagchen en dat moet ik tot zijn eer bekennen, hij deed cordialiter mede; ik geloof dat hij het zelf gek vindt. Een oogenblik later – ik had mij gerecomposeerd [hersteld]; hij bleef altijd voor mij staan – vertoonde zich weder die verlegene trek, waarmede hij de kamer ingetreden was en welke zo veel beteekende als “Wij begrijpen wel, dat Mijnheer ons gehuurd heeft in de verwachting dat zoo iets niet gebeuren zoude en dat hem zulks uiterst lastig is”. Ik bleef hem zonder medelijden aanzien. – “Nog gisteren avond,” stamelde hij eindelijk, “had de meester [geneesheer] er geen idee op en dacht dat mijne vrouw het water had: wij hielden het allen voor onmogelijk; maar heden is het voor den dag gekomen, een zoontje van vijf maanden.” Ik antwoordde niet. – “Maar mijnheer kan er op aan,” zuchtte hij eindelijk in verlegenheid “dat wij zullen zorgen, dat het niet weder gebeurt!” Toen kreeg ik mijne goede luim weder of liever kon ze niet langer verbergen en zond hem getroost henen. – Ik moest dien avond de Whistpartij [kaartavond] bij mij hebben, hetgeen nu natuurlijk niet gebeuren kon. Toen ik uitging en het kleine kamertje voorbij liep, waar zoo veel meer gebeurd was, dan ik aan den moed van mijn hospes had toegeschreven, hoorde ik eene kermende stem “Zijt gij het Mijnheer?”- “Ja Antje, houd uw rust maar!”- “Och God, mijnheer, het is onze schuld niet…. Het past wel niet, mijnheer, maar wilt ge niet eens even zien?” – “Neen, Antje, ik ben zelf zenuwachtig (eene toespeling op mijne lachspieren) wees maar bedaard en veröntrust u nergens over.” Wat zij mij nu wilde laten zien, begrijp ik niet regt, waarschijnlijk het onschuldige foetusje. – Een malle bôel, niet waar? Nu gaat het nog beroerder bij mij toe, als anders.

Wat een hork van een man. Wat een afwezigheid van empathie, van teerhartigheid, van respect. Hij lacht zijn knecht uit, hij betreurt dat zijn kaartavondje niet kan doorgaan, hij accepteert dat het echtpaar belooft geen vrijages meer te hebben, hij gunt de vrouw niet eens een blik op het dode kind.

De brief is nog niet afgelopen. Aart dist Van Lennep vervolgens een ander miskraamverhaal op:

Dit geval herinnert mij aan het gedrag van eenen mij zeer wel bekenden, hier woonächtige doctor, die bij de eerste kraam zijner vrouw (ook eene miskraam) het foetusje op sterk water zettede en er aanvankelijk zoo sentimenteel naar kijken kon als een gans. Later heeft hij jaarlijks een kindje gekregen en bezit er thans vier. Dit heeft zijn gevoel voor den stamhouder op brandewijn zoo zeer verminderd, dat hij reeds lang er op bedacht was denzelven te removeren, totdat hij nu eindelijk besloten is hem onder de liefhebberijen op eene boekverkooping te werpen. Kent gij een meer fantastisch denkbeeld, dan dat van eenen vader, die zijnen zoon onder de rariteiten achter een boekverkooping laat uitventen? Ik betuigde hem mijne veröntwaardiging. – “Dat zijn kinderen, die nog wat opbrengen,” antwoordde hij koeltjes en met een schuinschen blik op zijne oudste zoon (in leven), dien hij in ’t vervolg wil laten studeren.

Het pleit een klein beetje voor Aart Veder dat hij het ongepast vindt een eigen dood kind als rariteit te verkopen, maar krediet heeft deze arrogante man bij mij niet, ook al is hij de beste vriend van Van Lennep. Les amis de mes amis sont pas toujours mes amis.

 

De duivelse viool

107e4d13e9cccd105c66db3d71ef439e

Jacob van Lenneps romans zijn nog wel enigszins blijven hangen in het collectieve geheugen van oudere Nederlanders. De Ferdinand Huyck stond nog wel eens op literatuurlijsten in de tijd dat leraren Nederlands … – nee, ik ga niet klagen, vul zelf maar in wat hier moet volgen. Toneelstukken van Jacob van Lennep kent helemaal niemand meer, en toch heeft hij er een stuk of veertig geschreven. Bij een of andere herdenking jaren geleden is zijn toneelstuk Het dorp aan de grenzen, waarin Belgen belachelijk worden gemaakt, nog wel eens opgevoerd.

Ik weet ook niet zeker of ik een pleidooi zou willen houden om zijn meest idiote stuk, De betooverde viool en het bloemen-oproer, een anakreontisch, romantisch, fantastisch, bloemrijk, tragi-komisch, met zang, dans en verderen vreemden toestel vercierd drama-ballet uit 1851 te heropvoeren. Maffer toneel is waarschijnlijk nooit geschreven. Stelt u zich een musical uit de stal van Van de Ende voor, een revue van André van Duyn, een script van Maria Goos en een voorstelling van Hans Klok, gooi die bij elkaar in een pan, roer eens flink, haal er een willekeurige schep uit en flikker dat op een podium, dan heb je misschien een idee van wat Van Lennep hier deed. Het was een bewerking van een stuk dat hij in Londen gezien had, en hij meende dat het een kassakraker zou worden. Nog nooit was aan het Leidseplein een stuk vertoond, ‘zoo rijk aan onwaarschijnlijkheden, aan anakronismen, aan dwaasheden, aan duivelskunstenarijen, aan onmogelijke toestanden’, schreef hij zelf. Hoofdpersoon is een werkloze violist die verliefd is op een freule. Maar hij wordt belaagd door een edelman die dezelfde freule om haar geld begeert. Freules papa heeft liever een geldjager mét adelstitel dan een armoedige kunstenaar. De dokter die optreedt blijkt de duivel zelf in vermomming te zijn. Dan verrijst ook nog de zeventiende-eeuwse duivelbanner Balthazar Bekker uit zijn graf op de planken. Het stuk begint in een herberg waar een bloemist overstuur binnen komt vallen, want hij heeft net de duivel gezien. Kort daarna treedt die dan ook in de gedaante van een zwartgeklede dokter binnen. Hij raakt in gesprek met de violist, en de dokter belooft de suïcidale kunstenaar aan zijn freule te helpen, maar alleen als hij zich aan zwarte kunst wil overgeven. Of hij daartoe zijn viool wil overhandigen. De mistroostige loser doet dat, waarop de dokter geesten oproept die onder veel rookwolken en gierende geluiden het instrument betoveren. Er volgt totale ontreddering van alle personages, want onder invloed van de duivelse dokter bedriegt iedereen elkaar. Maar het doel is bereikt: de freule wordt inderdaad verliefd op de violist, die zich op zijn betoverde viool ontpopt als een rattenvanger van Hamelen. Iedereen valt nu als een baksteen voor hem. De laatste akte speelt zich af in een broeikas waar lelies, dahlia’s, anemonen en andere bloemen tot leven gekomen zijn. Stelt u zich dus Halina Reijn als dahlia voor. Maar de bloemenpersonages zijn bepaald niet lieflijk, integendeel, ze worden onbehoorlijk agressief ten opzicht van de bloemist, die ze aanvallen om zijn snijgedrag. Uiteindelijk krijgt de violist zijn freule door de tussenkomst van Balthazar Bekker die en passant de duivel verdrijft. Bovendien weet Bekker de muzikant nog aan een koninklijke afkomst te helpen, zodat de papa van de freule in kan stemmen met het huwelijk – zie dit als zelfspot met Van Lenneps eigen romans over vondelingen die van hoge geboorte blijken te zijn. Het stuk is helemaal op rijm, er zitten nogal wat toespelingen op de actualiteit in. Zeker verwijst Van Lennep ook naar de razend virtuoze altijd in het zwart geklede violist Nicolai Paganini, die een duivel op de viool genoemd werd, en een slokje Faust en zijn zielsverkoop aan Mephisto zit er ook in. Morbide grappen te over, bijvoorbeeld wanneer de bloemist met een tuinschaar het verliefd kussende paartje probeert te scheiden. Tegen zoveel absurdisme was het Nederlands publiek niet opgewassen. Het stuk viel als een baksteen.

“Was er iemand ooit zoo ongelukkig?”

Een van Van Lenneps beste vrienden was de domineedichter Willem Veder. Dramatisch was wat er in 1842 gebeurde met hem, toen hij zich net als predikant in Dordrecht gevestigd had. Ik kan die familieberichten niet met droge ogen lezen. Binnen een maand stierven zijn twee zoontjes van één en drie jaar, waarschijnlijk aan de mazelen.

ddd_010521103_mpeg21_p005_image

ddd_010978986_mpeg21_p004_image

Negen dagen na de dood van de kleine Aart stierf Veders jonge vrouw aan t.b.c. of tering, de ziekte waar zoveel jonge mensen in de negentiende eeuw aan ten onder gingen. Ze trof mensen uit alle klassen, en pas in 1882 ontdekte Robert Koch de bacterie die de ziekte veroorzaakte. In veel romans, gedichten en opera’s overlijden mooie jonge meisjes eraan, in een ziekbed dat hun langzaam verzwakt en uitmergelt. In Van Lenneps laatste roman, Klaasje Zevenster, sterft de hoofdpersoon ook aan tering. De rouwadvertentie van Willem Veder in de Opregte Haarlemsche Courant is hartverscheurend:

ddd_010521118_mpeg21_p002_image

Maar nog was de beker van smart niet leeggedronken. Twee dochtertjes verloor hij daarna nog:

ddd_010979036_mpeg21_p004_image

ddd_010979056_mpeg21_p003_image

Begin januari 1843 bleef hij alleen achter met nog één kind, dat hij bij zijn moeder onderbracht. Opnieuw schreef Van Lennep hem:

Bij zulk een lijden als het uwe, bij zulke herhaalde slagen is er geen midden tussen ongeloof en aanbidding. Hier moet men of een blind noodlot aannemen, dat zonder onderscheid, zonder medelijden, zijn slagen vallen laat, of … een onbegrijpelijke liefde, die slaat, maar weder heelen zal, die foltert, maar om weder te verblijden.

Voor de dominee zocht Van Lennep troostwoorden in de godsdienst, maar besefte ook dat die geen oplossing boden.

Wel is Gods hand zwaar over u en over uw huis, arme Vriend! ’t Is hartverscheurend en ontzettend, zelfs voor hen, die u niet kennen, en die op het lezen dier herhaalde doodmaren, de handen vol weemoed en medelijden in elkander slaan en uitroepen: was er ooit iemand zoo ongelukkig?

Willem zou nog lang lijden, en deelde dat met zijn vriend in brieven:

Soms wordt het mij weer zoo donker. Dan worde ik, als de bare der zee door twijfelingen geslingerd – dan ben ik zoo diep ongelukkig.

Het volgende jaar herbeleefde hij dag na dag de dagen waarop hij zijn geliefden verloor.

Elke dag brengt mij thans smartelijke herinneringen! Het was den 29 Junij een jaar geleden dat mijn John stierf – den 26 dezes (overmorgen) verjaart de sterfdag van mijn Aart, dan volgt die der Moeder, dat gaat alzo voort tot 4 January toen de laatste en smartelijkste slag mij in de dood van mijne Dientje trof. Tusschen de data zelve liggen dagen van pijnlijke angst! Mijn God! Hoe heb ik dit alles kunnen dragen!’

verzucht hij in een brief aan Van Lennep, die ook niet veel anders kon dan hem meelevende brieven schrijven, hem bezoeken en inviteren bij hem thuis. Voor iemand als Willem Veder, die zo duidelijk een familieman was, geldt de Victoriaanse opvatting van familiegeluk, zoals Peter Gay die zo overtuigend beschreven heeft. In tegenstelling tot wat meestal aangenomen wordt, zo stelt Gay, waren de negentiende-eeuwse burgerhuwelijken geen economische overeenkomsten. Ze waren zeer kameraadschappelijk en liefdevol, de kinderen werden geliefkoosd en dus was er intens beleefd verdriet als de bekende negentiende-eeuwse ziekten toesloegen. De godsdienst gaf dan slechts een schijntroost, maar wel de enige die voorhanden was. De echte troost kwam voor Willem Veder vier jaar na de dood van zijn vrouw, toen hij hertrouwde, zijn enig overgebleven dochtertje weer in huis kon nemen en er nieuwe kinderen geboren werden.

willem-veder

Klaasje Zevenster op de literatuurlijst!

klaaasjezevensterbordeelscene Klaasje Zevenster in het bordeel

Vanavond treed ik op in de Woordnacht in Rotterdam. Ik zit dan aan tafel met onder anderen Christiaan Weijts die zo’n tergend stukje schreef over de canon op literatuurlijsten. Hij noemt daarin de Max Havelaar een ‘afgrijselijke monumentale baksteen’ en een ‘effectief moordwapen voor elk sluimerend vonkje literaire interesse’. Schrijvers uit het verleden zijn volgens hem ‘vergeelde murmelaars van vroeger die in muffe kamertjes hun belegen aftrekfantasietjes neerpenden’. Die aftrekfantasietjes zou ik overigens wel willen lezen, maar die zijn er nu net niet van Vondel, bijvoorbeeld. Bij Bilderdijk vind je ze wel. Hoe dan ook, ik denk dat juist die column van Weijts een moordwapen is voor literaire interesse.

Want wat Weijts in zijn gemakzuchtige opstelling overslaat, is dat elke tekst als die maar op de juiste manier wordt aangepakt, over kan komen. Ik daag hem uit: geef me 20 minuten om de telefoongids van 1920 te laten lezen door een groep vwo-ers en ik hou ze bij de les!

Als de jeugd de Max Havelaar vrijwillig niet leest, so what? Een groot deel van leerlingen gaat ook niet vrijwillig naar gymnastiekles, scheikunde of wiskunde, laat staan economie. En toch vinden we het met z’n allen belangrijk dat de jeugd er kennis mee maakt. Dat is de functie van school: kennis laten maken met de maatschappij, de wetenschap, de kunsten in alle facetten, zodat de leerlingen later gemotiveerd voor iets wat hun interesse opgewekt heeft kunnen kiezen. Wie nooit kennis heeft gemaakt met poëzie weet niet dat die een enorme functie kan hebben in moeilijke tijden. Wie niet weet dat taal buigzaam en plooibaar en individualistisch en springerig en grensoverschrijdend kan zijn, zal zelf ook nooit een taalkunstenaar kunnen worden.

Over trots op ons literair erfgoed heb ik het dan niet eens. In Frankrijk kun je op benzinestations boeken van Flaubert en Victor Hugo kopen, in Nederland vind je daar nog geen Grünberg, laat staan Mulisch. Maar ik weet ook wel dat wij literairhistorici onszelf ook iets te verwijten hebben. Materieel erfgoed moet geregeld gerestaureerd worden. In het Paleis op de Dam zijn toiletten en badkamers aangelegd die er eerst niet waren. Literair werk uit het verleden heeft ook restauratie nodig. Ik ben niet meer tegen hertalen. Engelse en Franse boeken uit de negentiende eeuw krijgen frisse vertalingen, waarom zou ik dat tegen het lezen van een frisse hertaling van het historisch Nederlands zijn? ‘Beter een luie lezer dan geen lezer.’ heb ik wel eens geschreven (nota bene in een geleerdenblad) en dat wil ik uitbreiden. Ja, laat de leerlingen films kijken, ingekorte Max Havelaars lezen – later komen ze wel bij de originelen terecht. Of niet, omdat ze handelaars in bijvoorbeeld koffie geworden zijn.

En dan zou ik zo graag zien dat Klaasje Zevenster, Van Lenneps laatste roman, eens onderhanden genomen zou worden. Dat boek heeft alles voor een prachtige historische serie mee: het gaat over alle zeven hoofdzonden, het speelt in alle klassen van de maatschappij, het heeft vreemd genoeg zowel een happy als een treurig einde, zelfmoord en ziekte, overspel en machtsmisbruik, bordeelbezoek en aanranding, alles zit erin. En als daar een serie van gemaakt zou worden: geloof maar scholieren dan Klaasje Zevenster op de literatuurlijst zetten.

 

Schrijvers slachtoffer van meester-oplichter

alghandelsblad10nov1846sternbergwaarschuwinglennepthijmIn het Algemeen Handelsblad van 10 november 1846 stond een ingezonden stuk van Jacob van Lennep en Joseph Alberdingk Thijm met een waarschuwing voor een oplichter van wie ook deze twee schrijvers het goedgelovig slachtoffer waren geworden. Het bericht werd overgenomen door alle voorname kranten, zoals de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en het Dagblad van ’s Gravenhave. Wat was het geval? Een jonge blonde Duitser, tamelijk goed gekleed, van gewone lengte, liep sinds enige tijd rond in Holland en gaf zich uit voor de romanschrijver Baron von Sternberg. Hij liet zich bij Hollandse letterkundigen introduceren en troggelde hun dan geld af. Van Lennep en Thijn schreven dat hij ‘doorslepen in zijn vak’ is, ‘begaafd met een voorbeeldeloze onbeschaamdheid, en een takt, die fijne kieschheid weet te huichelen’. Een meester-oplichter kortom, die tegenwoordig in het programma Opgelicht aan de kaak zou worden gesteld.

Uit het ingezonden stuk kan ik niet opmaken of Van Lennep en Thijm ook geld zijn kwijtgeraakt. Ik vermoed van wel. Als de baron een goed verhaal had, bijvoorbeeld over reisgeld dat hem ontstolen was, of over een uitgever die hem zijn voorschot niet betaalde, dan is het bijna voorspelbaar dat Van Lennep daarin trapte. Hij was altijd bereid kunstenaars die in slechte omstandigheden verkeerden te helpen. Zo heeft hij Gerrit van de Linde, Willem Hofdijk, de Markies de Thouars en ook Eduard Douwes Dekker geholpen. Ja, ook Multatuli, al vergeten degenen die zich vooral Van Lenneps inmengingen in de Max Havelaar herinneren, wel eens dat hij hem wel uit eigen zak meteen een flinke ondersteuning gaf.

Ik heb geprobeerd meer te weten te komen over de baron, zowel de echte als de namaak, maar ik vind niets over hen. Er was een schrijver van boeken voor leesgezelschappen, Sternberg, die in deze tijd vertaald werd in het Nederlands (met bijvoorbeeld de roman De grootheid naar de wereld en De zendeling) , maar ik vind geen bijzonderheden over hem. In Wikipedia komen geen Sternbergs voor die midden negentiende eeuw leefden. In het stuk van Van Lennep en Thijm staat dat de nepbaron zich helemaal ingeleefd had in zijn personage en zich beriep op diens kennissen, maar meer bijzonderheden vernemen we niet, behalve dat hij makkelijk over alles weet mee te praten. De trucs die hij hanteert lijken op die van oplichters zoals we die via de media hebben leren kennen: snelle praatjes, goed gekleed, tactvol, een beroep doen op gezamenlijke bekenden en dergelijke.

Van Lenneps vriend Aart Veder, de Rotterdamse advocaat, troost hem in een brief: ‘mieux vaut être dupe que fripon’ (beter de dupe te zijn dan zelf een schurk). ‘Van Lennep wordt opgeligt, ergo leeft hij’, schrijft hij, want hij had al lang geen brief meer gehad en heeft het bericht klaarblijkelijk ook uit de krant.

Is de man opgepakt? Is hij verder gegaan met zijn praktijken? Hoeveel geld waren Thijm en Van Lennep aan hem kwijt? Ik lig er niet wakker van dat ik dit niet kan oplossen, maar ik hou me natuurlijk wel aanbevolen voor tips.

Een traan en een bloem

JvL 2016-08-25Vandaag 148 jaar geleden rond zeven uur in de avond stierf Jacob van Lennep in een hotel in Oosterbeek. Het moet net zo’n hete dag zijn geweest als vandaag, want het lijk werd in een schuur gezet. Zijn vrouw was daar diep door gegriefd. Hij werd snel begraven, want de vliegen waren kwamen al op de lijkengeur af. Ik heb er verleden jaar een blog over geschreven. Op het graf in Oosterbeek is vandaag één boeket witte rozen gelegd door vriend Henk Eijssens. Verder was er geen mens. Ook ik niet. Het portret van Jacob stond vandaag wel op mijn werktafel, ik had zijn haarlok erbij gelegd met enkele bloemen uit mijn tuin en een kaarsje.

werktafelbeneden25aug

Er is in de opera La Traviata van Giuseppe Verdi een heel verdrietig stemmende aria van de prostituee die de hoofdpersoon is. Ze ligt op sterven aan de tbc, verlaten door haar minnaars en door de enige man van wie ze gehouden heeft, en zingt:

Le gioie, i dolori tra poco avran fine,

la tomba ai mortali di tutto è confine!

Non lagrima o fiore avrà la mia fossa,

non croce col nome che copra quest’ossa!

(De vreugden, het verdriet zullen binnenkort voorbij zijn. Het graf is het einde voor alle stervelingen. Op het mijne zullen geen bloemen neergelegd worden en geen tranen gestort. Geen kruis met mijn naam zal mijn beenderen bedekken)

(luister naar deze opname met Anna Netrebko: https://www.youtube.com/watch?v=cSr7hh9mbyg )

Dat kan me zo verdrietig stemmen, dat er zovelen, zovelen vergeten zijn. Ten minste twee mensen dachten vandaag na 148 jaar aan Jacob van Lennep. Hoeveel doden zijn er niet waar niemand meer aan denkt?

Toevallig was vandaag de presentatie van het boek dat Geert Mak over de familie Six geschreven heeft. Mak vertelde dat Lucretia Six-van Winter, een tante van Jacob van Lennep, voor haar overlijden in 1845 bepaald had, dat ze pas mocht worden begraven als ze begon ‘te rieken’. Mensen waren toen collectief bang voor levend begraven, wat bij de cholera-epidemieën wel eens gebeurde. Toen ze overleed was het ijzig winterweer, de koudste februarimaand sinds anderhalve eeuw. Dus ze lag daar maar in huis in een natuurlijke vrieskist en bleef weken goed. De familie besloot toen maar de kachel in de kamer waar ze opgebaard lag op te stoken, totdat ze eindelijk naar haar graf gebracht kon worden. Wie zal er op 28 februari op haar graf een roos leggen?

Na 177 jaar ontdekt: de schrijver van de anonieme brief die in 1839 Van Lennep een benoeming als hoogleraar kostte!

In 1839 was er een nieuwe hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis en Nederlandse Letterkunde aan het Amsterdamse Athenaeum nodig. Op de nominatie stonden drie mannen: Jacob van Lennep, Hugo Beyerman, hoogleraar aan het Deventer Athenaeum en de predikant Gilles Schotel. Geen van drieën zou tegenwoordig tot hoogleraar benoemd zijn. Beyerman was weliswaar al hoogleraar Geschiedenis en Nederlands in Deventer, maar hij had nog nauwelijks iets gepubliceerd. Schotel zou later een belangrijk historicus worden maar in 1839 moest hij nog naar buiten komen. Van Lennep had vooral verdiensten als schrijver van historische gedichten en romans. De voordracht gebeurde door curatoren van het Athenaeum (de latere Universiteit van Amsterdam), maar de gemeenteraad en de burgemeester beslisten.

De voordracht had al in de krant gestaan en iedereen verwachtte dat Van Lennep benoemd zou worden. Toen kwam er een anonieme brief binnen bij alle raadsleden van Amsterdam, met daarin een aanval op Van Lennep. Jacobs naam wordt weliswaar niet genoemd maar het was iedereen duidelijk dat hij de kop van Jut was. Volgens de anonieme brievenschrijver moest de nieuwe professor een man zijn ‘van eenen ONBESPROKEN levenswandel, wiens gedragingen de onmiskenbare blijken opleveren van zijne onwankelbare gehechtheid aan de beginselen van zedelijkheid en pligtsbetrachting, Godsdienst en deugd.’ En zo gaat de anonymus nog een tijdje door: als de opvolger geen eerbied heeft voor zedelijkheid en de ‘meest eerwaardigste en heiligste banden der zamenleving’, dan moet de raad beven voor de noodlottige gevolgen van zijn verderfelijke invloed op de onervaren en nog zo makkelijk te verleiden jeugd. De anonymus eindigt ermee de Raad aan te bevelen een man te kiezen van ‘een geheel ONBESPROKEN gedrag en van eenen deugdzamen en voorbeeldigen levenswandel.’ Nu, onbesproken en deugdzaam was Van Lennep niet.

Tot op heden wist niemand wie de anonieme brief had geschreven. Uit de correspondentie tussen de Leidse hoogleraar C.J. van Assen en de politicus Guillaume Groen van Prinsterer blijkt zonneklaar dat de Amsterdamse hoogleraar in de rechten CORNELIS DEN TEX de laffe schuldige moet zijn. Van Assen schrijft aan Groen: ‘Zeer vertrouwelijk deel ik u den brief mede van Den Tex, om het laatste gedeelte dat de voordracht betreft van Curatoren.’

Den Tex was een collega van Jacobs vader, hij had Jacob als student gehad, ze moeten elkaar geregeld gezien hebben in dezelfde koffiehuizen en sociëteiten. Ja, dan ga je over tot anonieme brieven.

De raad draaide na de anonieme brief om als een espenblad aan de boom. Vrijwel alle stemmen gingen naar Beyerman, die de benoeming maar al te graag aannam en maar al te snel een miskleun bleek.

Van Lennep was bitter teleurgesteld. Hij had als professor de boel eens willen oprakelen:

Ziet gij, daarom verlangde ik alleen een professoraat, om juist het tegenovergestelde te kunnen doen als mijn voorganger, en in stede van Vaderlandsche deugden en perfecties eeuwig op te hemelen, en den jongen lieden wijs te maken, dat niets goed en fraai was dan bij ons, hen te kunnen waarschuwen tegen de lafheid onzer natie: – tegen dat flik flooien van Groote heeren, tegen dat gemis aan alle zelfstandigheid, hetwelk god beter ’t ons pygmeeën zoozeer doet verschillen van onze voorvaderen – en daarom zal ik ook wel niet gekozen worden; – maar ik zal het verd[omme] toch uitkraaien.

En zo geschiedde: Van Lenneps produceerde het een na het andere boek over de vaderlandse geschiedenis, voor volwassenen, voor kinderen; leerzame boeken, sarrende boeken. Van Beyerman werd niets meer vernomen. En Den Tex? Ik hoop dat hij zich in zijn graf omdraait nu hij merkt dat zijn geheim onthuld is.

SB_1515-Het_gezin_van_Prof__Cornelis_Anne_den_Tex

Professor Den Tex met zijn gezin. Vast van ONBESPROKEN levenswandel.

Nootje: de brieven van/aan Groen zijn al in 1964 gepubliceerd. Niemand heeft deze passage eerder geïnterpreteerd.

Hoeveel onderbroeken neemt een heer mee op reis?

reisdagboekje18385epoging

Bent u al op vakantie? Heeft u een lijstje van wat u mee moet nemen? Streept u af wat al in het koffer zit of bent u zo iemand die denkt: als ik paspoort, pillen en tickets maar bij me heb kan ik de rest wel kopen, zo nodig? Hoort u bij degenen die voor elke dag van de vakantie een schone onderbroek meenemen of stopt u er drie in de rugzak en doet u onderweg wel een wasje? Dat soort keuzes maakten de heren in de negentiende eeuw niet. Zij lieten hun linnengoed in een hutkoffer vooruitsturen als ze reisden, en dan was het nodig dat er een goede inventaris was van wat er in het koffer zat. Men was zuiniger dan nu en beducht op diefstal. Een zakdoek alleen al vertegenwoordigde kapitaal. U herinnert zich misschien dat Oliver Twist in Charles Dickens’ roman opgepakt werd omdat hij een zakdoek gezakkenrold zou hebben. Er is een kledinglijstje overgebleven van toen Jacob eind augustus 1838 op reis ging naar Duitsland. Zijn vader had hem gevraagd naar de badplaats Ems te komen, waar hij vrouw en dochtertje begeleidde bij een kuur. Maar papa moest terug om college te geven, en vroeg Jacob zijn rol over te nemen. Jacobs achtjarige zoontje Maurits ging mee. In het koffer zaten:

6 hemden

4 onderbroeken

4 nachtmutsen

4 nachtdassen

3 blauwe wollen kousen

8 gebreide kousen

2 geweven kousen

4 luiers

4 overhemden 1 oud

12 boordjes

1 witte pantalon

zijden vest en gebloemd vest

14 zijden zakdoeken

2 wollen borstrokken

2 rokken en een buis.

Wat me het eerst opvalt zijn de luiers. Wat moet een man van 36 daarmee? Nu kunnen met luiers ook lappen bedoeld zijn, en bovendien zijn ouderwetse luiers erg geschikt als handdoeken, dus we hoeven niet aan te nemen dat Van Lennep incontinent was. Vreemd zijn natuurlijk ook de nachtmutsen en dassen, totaal niet meer bekend. Alleen van spotprenten ken ik ze nog, maar mijn opa, die toch in de negentiende eeuw geboren was, droeg ze niet. Hij droeg wel boordjes, dus een overhemd ging niet elke dag in de was want alleen het vuile boordje werd verwisseld. Vier onderbroeken en dertien paar kousen: dat moet wel betekenen dat Jacob dagelijks zijn kousen verschoonde, maar zijn onderbroek minder vaak. Het is jammer dat ik geen lijstje van zijn andere spullen heb aangetroffen. Ik weet niet of hij pijpen meenam of pruimtabak, nagelschaartje, haarborstel, pijnstillers (laudanum), tandpoeder, hoeveel schrijfveren, papier of inkt. Opvallend is ook dat het lijstje in de hand van Van Lennep geschreven is. Ik had eigenlijk het idee dat de vrouwen of personeel dergelijke koffers inpakten en dus ook de lijstjes maakten.

Nu is het grappige is dat ik ook een lijstje van een reiskoffer van een dame heb, tante Lucretia van Winter, van een reis in 1809. Tante Lucretia neemt onder andere twaalf hemden mee, acht onderbroeken, zes onderrokken, acht nachtjakken, achttien paar kousen, tien luiers, een fluwelen hoed en een van stro, een parasol. Ook zij neemt dus luiers mee. Mijn vrouwelijke nieuwsgierigheid doet me in haar lijstje zoeken naar maandverband. Tante was toen 24 jaar, en de reis zou een ruime maand duren, dus zij had dat wel nodig. Ik zie een afkorting: dmb, twaalf stuks. Zou dat zoiets zijn als ‘damesmaandbandage’? Misschien is er een heel oude reizigster onder mijn volgers (inmiddels 765) die me het doel van die luiers en de betekenis van dmb kan uitleggen?

Buiten spreekt noch denkt men over cholera en verdrinkt de kwellingen des levens in goeden wijn!

Kom maar naar Woestduin, schreef Jacob van Lennep op 30 augustus 1832 aan een vriend, ‘waar men over geene cholera spreekt noch denkt en de kwellingen des levens in goeden wijn verdrinkt’. Drie weken later meldde hij aan een andere vriend dat hij voor de choleracommissie in Amsterdam moest zijn en zijn buitenhuis Woestduin, bij Heemstede, ging verlaten. Rijkelui konden de cholera ontvluchten in hun buitenhuizen, maar Van Lennep had zich aangemeld voor de choleracommissie, uit een gevoel van burgerplicht. Wat kreeg zo’n commissie voor de kiezen? Dat moet niet meegevallen zijn. Cholera is geen fraaie ziekte. De bekende arts W. Vrolik stelde Berigten betreffende de Asiatische Cholera te Amsterdam samen en daarin staan de symptomen beeldend beschreven. De lijders braken onophoudelijk een vuil-witachtig vocht met een walgelijke geur. Ze hebben ook buikloop, van hetzelfde smerige vocht. Hun ogen zinken diep in, ze zijn bloeddoorlopen, en alle glans is verdwenen. Van buiten voelen ze ijskoud, maar van binnen klagen ze over een ondraaglijke hitte, waardoor hun dorst onlesbaar is. Het gezicht is bleek en blauw, de lippen grauw loodkleurig, de nagels worden donkerblauw en er verschijnen blauwzwarte vlekken op de huid. Hun stem is hees en zwak. In een paar uur kunnen ze helemaal veranderen en bijna onherkenbaar worden.V0010485 A young Venetian woman, aged 23, depicted before and after

Jacob van Lennep moet daarmee geconfronteerd zijn. Want de choleracommissies, die per wijk werkten, moesten zorgen voor opsporing van patiënten, ontsmetting van de huizen van lijders, vervoer naar de cholerahospitalen en snelle kisting van doden die in een gesloten koets naar speciale begraafplaatsen gebracht werden. Ze moesten lijsten bijhouden van lijders per straat. In Amsterdam vielen tijdens deze eerste cholera-epidemie 1200 doden.

De cholera was tot de jaren dertig een onbekende ziekte in Europa. In 1830 zocht de ziekte vanuit India een weg naar Rusland. Russische legers namen haar mee naar Polen, en vandaaruit raakten ook Pruisische gebieden bezet. Engeland sloot zijn havens tevergeefs tegen schepen uit de Oostzee: ook daar brak de ziekte uit. Begin 1832 had de cholera Parijs bereikt, waar de bevolking hysterisch reageerde. Er ontstonden complottheorieën: artsen zouden beloningen krijgen voor armen die aan de cholera stierven, kasteleins zouden wijn vergiftigen en zelf antistoffen innemen. Vluchtelingen brachten vervolgens de cholera naar België. De Nederlandse regering verwachtte dat de cholera uit Frankrijk zou komen, zoals alle kwaad, en verscherpte de controle aan de Belgische grenzen. Maar het kwaad kwam uit de zee, via een vissersschuit die in Scheveningen aanlegde op 25 juni 1832. De eerste dode viel op 1 juli. Een maand later bereikte de cholera Amsterdam, via een schipper uit Rotterdam, die dezelfde dag nog stierf. In godsdienstige kringen werd de cholera beschouwd als een straf van God voor de opstanden tegen het gezag, Europawijd in 1830.

In de uitgebreide familie van Jacob van Lennep viel geen choleradode. Cholera zou een ziekte zijn die onder haar slachtoffers geen standsonderscheid maakt, maar de lijsten van doden spreken dat tegen. Doordat de mannen van de wijkcommissies de namen van de slachtoffers bijhielden, met beroep, adres en leeftijd, kun je nu nog zien dat er op de Herengracht en Keizersgracht vrijwel geen doden vielen, tegen vele tientallen in de dichtbevolkte jodenbuurten. Het vijfhonderste slachtoffer bijvoorbeeld, was Mozes Cohen, liedjeszanger, 35 jaar oud.

Het lijkt er niet op dat Van Lennep erg aangeslagen is geraakt door zijn ervaringen in de commissie, die toch heftig moeten zijn geweest. Een gedicht, ontboezeming of verwerking in zijn romans ben ik niet tegengekomen. Daarentegen moet hij wel verder gedacht hebben over de bestrijding. Toen hij zich een kleine dertig jaar later met zijn volle gewicht op de realisatie van de Amterdamse waterleiding stortte, moeten zijn herinneringen aan de eerste epidemie misschien wel meegespeeld hebben. Onbesmet drinkwater, dat was een eerste vereiste voor een gezonde stad.

'Death's Dispensary.' An 1866 cartoon indicating water pollution as a source of disease.

POLLUTION CARTOON, 1866. ‘Death’s Dispensary.’ An 1866 cartoon indicating water pollution as a source of disease.